Revisjon

Vi reviderer virksomhetens regnskap og kontrollerer at det er ført i henhold til gjeldende lover og regler, og at det ikke inneholder vesentlige feil og mangler, herunder at regnskapet gir et riktig bilde av virksomheten.

Vi tilbyr blant annet:

Vi tilbyr blant annet:

 • Revisjon av årsregnskap

 • Begrenset revisjon av delårsregnskap

 • Revisjon med andre formål enn årsregnskaper

 • Avtalte kontrollhandlinger

Vi tilbyr også:

Vi tilbyr også:

 • Bistand innen skatte-, avgifts- og regnskapsspørsmål

 • Særattestasjoner / revisorbekreftelser etc.

 • Momskompensasjon

 • Lønnsrefusjon

 • Prosjektregnskap

 • Tilskudd

 • Skattefunn

 • Tingsinnskudd

Skatt og avgift

Revisjonsfirmaet Karstein Røv AS kan tilby kvalifisert rådgivning innen skatt- og avgiftsområdet. Vi har et nært og godt samarbeid med skatte-, avgifts- og forretningsadvokatfirma, og kan tilby kompetent rådgivning innen:

 • Merverdiavgift

 • Skatt

 • Avgifter

Rådgivning

Vi bistår gjerne med ulike tjenester ved bedriftens gjennomføring av endringer som generasjonsskifte, omorganisering, fusjon eller fisjon eller hjelp til å starte en bedrift.

Vi kan blant annet tilby følgende tjenester:

 • Utarbeiding av årsregnskap og ligningspapirer

 • Revisjon

 • Selskapsgjennomgang (due diligence)

 • Valg av selskapsform

 • Omdannelser fra en selskapsform til en annen

 • Fusjon / fisjon

 • Generasjonsskifte

 • Samtalepartner